Vprašalnik za dijake

Pozdravljeni! Ker nam ni vseeno, kako poteka izobraževanje na naši šoli in ker sta nam kakovost izobraževanja ter zadovoljstvo naših dijakov še kako pomembni, smo se odločili, da o kakovosti našega dela povprašamo tudi vas. Vljudno vas prosimo, da si vzamete nekaj časa in izpolnite anketo. S pomočjo rezultatov ankete bomo analizirali obstoječe stanje. Hkrati nam bodo ugotovitve služile tudi pri uvajanju sprememb in izboljšav. Vprašalnik je anonimen. Hvala za sodelovanje.
 • (Izberi izobraževalni program, v katerega ste vpisani.)
 • (Označite izbrani odgovor.)
 • (Izberi letnik.)
 • (Oddelek.)
 • Prosimo vas, da pri vsaki trditvi izberete ustrezno številko (1-4).
  1 - se ne strinjam,
  2 - delno se strinjam,
  3 - večinoma se strinjam,
  4 - popolnoma se strinjam
 • 1 - se ne strinjam2 - delno se strinjam3 - večinoma se strinjam4 - popolnoma se strinjam
  Učiteljeva razlaga je razumljiva.
  Učitelj se drži dogovorov pri svojem delu.
  Učitelj je dostopen za pogovor.
  V razredu je med poukom red.
  Učitelj ustrezno ukrepa, kadar dijak moti pouk.
  Učitelj v uvodni uri jasno predstavi načine in kriterije ocenjevanja.
  Učitelj upošteva predstavljene načine in kriterije ocenjevanja.
  Učitelj pravično ocenjuje.
  Učitelj me zaposli tako, da med poukom aktivno sodelujem.
  Pri samostojnem delu mi da učitelj jasna navodila.
  Učitelj uporablja pri pouku primere iz poklicnega/vsakdanjega življenja.
  Učitelj nas usmerja, da povezujemo vsebine predmeta z drugimi predmeti.
  Pri pouku snov dovolj ponavljamo in utrjujemo.
  Učitelj spodbuja mojo ustvarjalnost.
  Učitelj nas navaja k uporabi učbenikov, priročnikov in informacijske tehnologije (računalnik, splet …).
  Učitelj pri pouku upošteva različne učne sposobnosti dijakov.
  Z učiteljem se dobro razumemo.
  Učiteljevo obnašanje mi je za dober zgled.
  Učitelj me spoštuje.
 • 1 - se ne strinjam2 - delno se strinjam3 - večinoma se strinjam4 - popolnoma se strinjam
  V razredu se počutim dobro.
  V razredu ni napetosti med posameznimi skupinami dijakov.
  S sošolci smo prijatelji in se družimo tudi izven šole.
  Dijaki si pomagamo pri težavah.
  Sošolci se spoštujemo med seboj.
  Med seboj ne delamo razlik in smo strpni do drugačnih.
 • 1 - se ne strinjam2 - delno se strinjam3 - večinoma se strinjam4 - popolnoma se strinjam
  Šola izpolnjuje moja pričakovanja.
  Vpis v našo šolo bi priporočal tudi drugim.
  Če bi se znova odločal o izbiri poklica, bi izbral isti poklic.
  Šola spodbuja inovativnost / ustvarjalnost.
  Za dobro opravljeno delo sem pohvaljen.
  Moja šola je v okolju cenjena.
  Ponosen sem na svojo šolo.
 • 1 - se ne strinjam2 - delno se strinjam3 - večinoma se strinjam4 - popolnoma se strinjam
  Z urnikom sem zadovoljen.
  Pravočasno dobim informacijo o nadomeščanjih.
  O vseh dejavnostih v šoli sem pravočasno obveščen.
  Pravočasno sem seznanjen z datumi pisnih ocenjevanj znanja.
  Šola obravnava tiste, ki kršijo šolska pravila.
  Ob kršitvah sledijo ustrezni ukrepi.
  Na šoli je vsem dostopen nabiralnik za pohvale, pobude, pripombe in pritožbe.
 • 1 - se ne strinjam2 - delno se strinjam3 - večinoma se strinjam4 - popolnoma se strinjam
  Šola ima sodobno opremo za moje strokovno področje.
  Učilnice so opremljene za sodoben pouk.
  V šoli imamo prostore, kjer imam dostop do internetnih strani.
  V šolski knjižnici si lahko izposodim knjige, ki jih potrebujem pri učenju.
  Šolski prostori so čisti.
  Solski prostori so urejeni (npr. vitrine, panoji, obešalniki, omare).
  Klimatski pogoji v šolskih prostorih so ustrezni.
  Okolica šole je lepo urejena.
 • 1 - se ne strinjam2 - delno se strinjam3 - večinoma se strinjam4 - popolnoma se strinjam
  Svetovalna služba mi nudi podporo, če je potrebno.
  V tajništvu šole lahko uredim vse potrebno (potrdila, malice, prijavnice).
  Če imam težavo, se lahko obrnem na razrednika.
  V nujnih primerih se lahko obrnem na ravnatelja/pomočnika ravnatelja.
 • 12345
  Mojca BUTINAR MUŽINA
  Irena OBLAK GALJANIČ
  Senija SMAJLAGIĆ
  Nataša STOPAR
  Sonja ŠULIGOJ
  Andrejka ŠAVRON
  Doris HRVATIN
  Tea RACE
  Valerija JAKOVAC
  Boris GOMEZEL
  Dolores OMAHEN
  Ester JERKIČ ŠTURM
  Tanja SKOK
  Marija ŠTURM ZANKOLIČ
  Doris POHLEN GOBBO
  Breda ŠVARA
  Alenka PETRIČ
  Verka ISOVSKA
  Nataša JERMAN
  Andreja ŠKERJANC
  Mojca LAZAR
  Mirjana DUJC
  Nataša PRIMOŽIČ
  Neva EČIMOVIĆ
  Jeronima KASTELIC
  Mojca KOCJAN
  Silvana CIJAN
  Irena SPACAL
  Branka ŽERJAL
  Vesna EBERLE
  Nevenka BRAČUN
  Tatjana ČERNAČ STUPAR
  Tanja BENČIČ RIHTARŠIČ
  Meri LOGAR
  Tanja TURK
  Miha JELOVČAN
  Jožef BOLE
  Ingrid BARUCA
  Davor JURKOVIĆ
  Darja PALČIČ
  Nataša VRČON TRATAR
  Mirjana MAJER BABIČ
  Robi POČKAJ
  Rija ZORČ
  Andreja MARZI
  Smiljana ŠKVARČ
  Adrijana ŠULIGOJ
 • 12345
  Breda ŠVARA-ravnateljica
  Tatjana ČERNAČ STUPAR-podravnateljica
  Ester BEVK-tajnica VIZ dela
  Darja BANDELJ-računovodkinja
  Tina POHAJAČ-svetovalna delavke
  Danilo FICKER-vzdrževalec učne tehnologije