Vpis v šolskem letu 2018/2019 – postopek prijave

Na Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper bomo izvedli postopek prijave in vpisa v skladu z navodilom razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za vpis v šolsko leto 2018/2019.

Datumi so vidni tudi spletnem mestu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Navajamo pomembne datume:

1)   do 5. aprila 2018                                       srednja šola sprejema prijave za vpis

2)  10. april 2018                                             objava števila prijav na www.mizs.gov.si

3)  do 25. aprila 2018                                     možnost prenosa prijave

4)  do 6. junija 2018                                       v primeru omejitve vpisa (preveč prijav) bo srednja šola seznanila prijavljene kandidate

5)  od 19. do 22. junija 2018                         vpis oziroma izvedba prvega kroga izbirnega postopka

6)  do 27. junija 2018                                     prijava neizbranih v 1. krogu

7)  5. julij 2018                                                objava kandidatov iz 2. kroga

Opozarjamo učence in njihove starše, da postopek vpisa vodi Center za vpis v srednje šole pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, zato smo dolžni spoštovati z razpisom določene roke.

Prehod iz osnovne v srednjo šolo je velik korak, je odločitev, ki močno vpliva na našo nadaljnjo pot v življenju,  zato je prav, da si pred tako odločitvijo pridobimo čim več informacij.

 

Razpisani programi v novem šolskem letu 2018/2019

Med samim šolanjem se boste lahko vključili v različne interesne dejavnosti, sodelovali na tekmovanjih znanja iz splošnih in strokovnih predmetov ter v različnih športnih  panogah. Želimo, da temeljito razmislite o svojih poklicnih in študijskih  željah, interesih, o učnih navadah in sposobnostih. Poskusite  ugotoviti, kaj vas zares  zanima. Upamo, da se boste pravilno odločili in z našo pomočjo pridobili čim več  znanja, dober odnos do dela in dosegli zastavljene cilje.

Predstavljamo vam splošne informacije o možnostih šolanja v naslednjih izobraževalnih programih, ki jih razpisujemo v novem šolskem letu.

 

Ekonomska gimnazija

Trajanje izobraževanja: 4 leta
Stopnja izobrazbe: V.

Opomba: Za pregled Predmetov, število ur v letniku, vsebina mature in izbirni maturitetni predmeti glej:Predmetnik.

Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja  ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

Strokovna gimnazija je splošnoizobraževalna šola, ki z delom programa razvija  določeno strokovno oziroma tehnično naravnanost in pripravlja dijake za nadaljnji študij ter poleg splošnih izvaja tudi strokovne izbirne maturitetne predmete.

Program ekonomske gimnazije pripravlja dijake za uspešno nadaljevanje izobraževanja na univerzitetnih študijskih programih in visokošolskih strokovnih programih.

 

Ekonomski tehnik

Trajanje izobraževanja: 4 leta
Stopnja izobrazbe: V.

Opomba: Za pregled Predmetov, število ur v letniku, vsebina mature in izbirni maturitetni predmeti glej:Predmetnik.

EKONOMSKI TEHNIKI  so usposobljeni  za  delo  v  računovodstvu  in  finančni  operativi  podjetij,  v  bančništvu,  zavarovalništvu,    za  delo  trgovskih  potnikov,  za  delo  v  komerciali  podjetij  ter  v  špediterstvu  in  carini.

Usposobljeni  so  za  podjetniško  sodelovanje  v  manjših  poslovnih  enotah  in  za timsko  delo  v  večjih  podjetjih.  Zato  so  najpomembnejše  psihofizične  lastnosti natančnost,   komunikativnost  in  smisel  za  organizacijo.
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višjih in  visokih  strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

 

Trgovec

Trajanje izobraževanja: 3 leta
Stopnja izobrazbe: IV.

OPOMBA: Za pregled Predmetov, število ur v letniku in vsebino zaključnega izpita glej: Predmetnik.
PRODAJALCI  se  zaposlijo  v  trgovinskih  podjetjih,  ki  se  ukvarjajo  s  prodajo  različnih  vrst  blaga:  živila,  tekstil,  obutev,  papir,  foto-material,  elektrotehnika,  gradbeni  material,  pohištvo,  železnina,  avtomobili  in  rezervni  deli,  itd.

Za  uspešno  opravljanje  poklica  so  izrednega  pomena  komunikacijske  sposobnosti  prodajalca,  od  katerega  se  pričakuje  učinkovito  in  kulturno  komuniciranje  s  kupci  v  slovenskem  in  enem  izmed  tujih  jezikov.  Prav  tako  je  za  uspešno  delo  potrebno  dobro  poznavanje  blaga  z  možnostjo  svetovanja  kupcem,  samoiniciativno  neprestano  izpopolnjevanje  in  hitro  prilagajanje tehnološkemu razvoju. Prodajalec mora obvladati trgovinsko poslovanje, trgovinsko tehnologijo, trgovinski informacijski sistem in  estetsko urejanje tržnega prostora.

Eden glavnih vzgojno-izobraževalnih ciljev programa je vzgoja podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev.

Ovire za delo v blagovnem prometu so lahko alergije na alergene substance (prah, kemikalije…), hujše govorne motnje in telesne okvare.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju po programu ekonomski tehnik za pridobitev V. stopnje izobrazbe.

 

Administrator

Trajanje izobraževanja: 3 leta
Stopnja izobrazbe: IV.

OPOMBA: Za pregled Predmetov, število ur v letniku in vsebino zaključnega izpita glej: Predmetnik 
ADMINISTRATOR je usposobljen za komercialne in administrativne posle, dobro zna uporabljati sodobno informacijsko tehniko in tehnologijo. Ker mora biti administrator usposobljen za učinkovito delo s strankami, tako v slovenskem kot v dveh tujih jezikih, je pomembno, da se zanj odločajo ljudje s smislom za organizacijo dela in za delo z ljudmi.
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju po programu ekonomski tehnik za pridobitev V. stopnje izobrazbe.

 

Poklicno-tehniško izobraževanje  

Ekonomski tehnik (nadaljevalni program za administratorje in prodajalce)
Trajanje izobraževanja: 2 leti
Stopnja izobrazbe: V.

EKONOMSKI TEHNIKI so usposobljeni za delo v računovodstvu in finančni operativi podjetij, v bančništvu, zavarovalništvu, za delo trgovskih potnikov, za delo v komerciali podjetij ter v špediterstvu in carini.

Usposobljeni so za podjetniško sodelovanje v manjših poslovnih enotah in za timsko  delo v večjih podjetjih. Zato so najpomembnejše psihofizične lastnosti natančnost, komunikativnost in smisel za organizacijo.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višjih in  visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Poklicni tečaj 

Ekonomski tehnik (nadaljevalni program)

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo in poklic ekonomski tehnik.

Izobraževanje v programu ET – poklicni tečaj traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

V šolskem letu 2018/2019 se bo izobraževanje po programu poklicni tečaj začelo 1. oktobra 2018.

Več o prijavi za vpis in rokih v priponki MIZŠ.