Tajnica splošne mature: Doris Hrvatin

Telefon: +386 5 7777 526; I. nadstropje/101

Uradna ura: četrtek, od 10. 40 do 11. 25

Elektronski naslov: doris.hrvatin@seps.si

 

 

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti.

Zakon o splošni maturi in ostale akte si lahko ogledate na spletni strani RIC-a:

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Poleg Zakona o maturi si lahko v nadaljevanju preberete še Pravilnik o splošni maturi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6711#

 

Maturitetni izpitni katalog in Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalogi so dosegljivi samo v elektronski obliki.

Vsi veljavni Maturitetni izpitni katalogi in Predmetni izpitni katalogi za maturo so v skladu z Zakonom o maturi za dve leti (za tekoče in prihodnje šolsko leto) objavljeni na spletni strani www.ric.si.

Maturo se opravlja iz treh obveznih maturitetnih predmetov in dveh izbirnih maturitetnih predmetov:

 1. slovenščine,
 2. tujega jezika,
 3. matematike,
 4. izbirni predmet,
 5. izbirni predmet.

Dijaki lahko kot izbirna predmeta izberejo:

 1. italijanščino,
 2. ekonomijo,
 3. zgodovino,
 4. geografijo,
 5. psihologijo,
 6. sociologijo.

Koledar splošne mature

 

IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 • Slovenščina – esej                                 7. maj 2019
 • Spomladanski izpitni rok               od 29. maja 2019
 • Jesenski izpitni rok                        od 24. avgusta 2019

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2018/2019

15. november 2018 – rok za oddajo predprijave

30. marec 2019 – zadnji rok za prijavo

16. april 2019 – rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

29. april 2019 – rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)

14. maj 2019 – kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

19. maj 2019 – zadnji rok za prijavo iz opravičljivih razlogov

25. maj 2019 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

11. julij 2018 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

14. julij 2018 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

PISNI IZPITI

 • Slovenščina – esej  7. maj 2019
 • Slovenščina – II. del  29. maj 2019
 • Psihologija in Sociologija – 30. maj 2019
 • Angleščina – 1. junij 2019
 • Geografija  – 3. junij 2019
 • Ekonomija – 4. junij 2019
 • Zgodovina – 7. junij 2019
 • Matematika – 8. junij 2019
 • Italijanščina – 12. junij 2019

 

USTNI IZPITI

 • od 13. junija 2019 do 22. junija 2019
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV

JESENSKI ROK 2018/2019

12. julij 2019 – zadnji rok za prijavo

14. avgust 2019 – zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

20. avgust 2019 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

17. september 2019 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

20. september 2019 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

RAZPORED PISNIH IZPITOV

24. avgust 2019 – SLOVENŠČINA

26. avgust 2019 – MATEMATIKA

27. avgust 2019 do 31. avgust 2019 – TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI

USTNI IZPITI

 • od 24. avgusta 2019 do 4. septembra 2019
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV

 

OBRAZCI

obrazec za prijavo k splošni maturi

obrazec za prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

obrazec za prijavo k izpitu iz splošne mature (popravni izpiti, izboljšanje ocene)

obrazec  za odjavo od splošne mature in izpita iz splošne mature

obrazec za pred prijavo k splošni maturi

obrazec za pred prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

vloga za uveljavite pravic kandidatov s posebnimi potrebami pri opravljanju mature 

 

Pravila opravljanja splošne mature v dveh delih

 

INTERNI DEL

Ekonomija: Prijava k praktičnemu delu

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2019

Geografija:Prijava k terenskim vajam

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2019

Psihologija: Prijava seminarske naloge

Sociologija: Prijava seminarske naloge

Zgodovina: Prijava k internemu delu

CENIK SPLOŠNE MATURE ZA SAMOIZOBRAŽEVALCE

RIC

SEPŠ

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI IN ČAS PISANJA

ČASI PISANJA

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

RAČUNALO IN ROČNE URE